Kallelse till årsmöte för Samfällighetsföreningen Lassa 2020

Förslag till dagordning vid årsmöte 2020-07-25kl 10.00 vid Lassa servicehus 1§ Mötets öppnande2§ Godkännande av kallelse3§ Fastställande av dagordningen4§ Val av ordförande och sekreterare för årsmötet5§ Val av protokolljusterare6§ Styrelsens verksamhetsberättelse7§ Ekonomisk berättelse8§ Revisorernas berättelse9§ Beslut om ansvarsfrihet10§ Beslut om årsavgift11§ Ersättning till funktionärer12§ Förslag till budget för verksamhetsåret 2020-202113§ Val av styrelse och övriga … [Läs mer…]

Bevattningsförbud!

Sedan 18 juni råder det bevattningsförbud i hela Varbergs och Falkenbergs kommuner. Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten för biltvätt, enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter offentliga och privata verksamheter. Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Förbudet gäller tillsvidare. https://www.vivab.info/bevattningsforbud