Kallelse till årsmöte för

Samfällighetsföreningen Lassa 2022

Förslag till dagordning vid årsmöte 2022-07-23
kl 10.00 vid Lassa servicehus

1§ Mötets öppnande
2§ Godkännande av kallelse
3§ Fastställande av dagordningen
4§ Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5§ Val av protokolljusterare
6§ Styrelsens verksamhetsberättelse
7§ Ekonomisk berättelse
8§ Revisorernas berättelse
9§ Beslut om ansvarsfrihet
10§ Beslut om årsavgift
11§ Ersättning till funktionärer
12§ Förslag till budget för verksamhetsåret 2022-2023
13§ Val av styrelse och övriga funktionärer
14§ Val av valberedning
15§ Inkomna motioner
16§ Rapporter
17§ Övriga frågor
18§ Mötets avslutande

Vi i skrivande stund inte tagit något beslut om vi kommer resa tältet eller om vi kommer hålla mötet i det fria under bar himmel. Detsamma gäller eventuella festligheter på kvällen.

Välkomna!