Ordningsföreskrifter

Trivseln och ordningen inom området beror på dig själv och alla andra som bor här.

 • Gemensamma toaletter och dusch städas av dem som använder dessa.
 • Hundar får inte springa lösa utan ska vara kopplade inom området.
 • Bollspel mellan stugorna är inte tillåtet.
 • Tältning och upppställning av husvagnar på området får ej förekomma.
 • Parkering av fordon ska ske på avsedda parkeringsplatser.
 • När ni parkerar på den stora parkeringsplatsen vid servicehuset, parkera inte så nära stugorna att dom som bor där inte kommer fram.
 • Fordonstrafik inom området bör minimeras till lastning/lossning
 • Ordningsföreskrifter ska anslås i varje stuga. Vid uthyrning är stugägaren skyldig att informera hyresgästen om vad som gäller.
 • Sopor skall läggas i avsedda kärl. Grovsopor, byggnadsmaterial, trasiga möbler och stora förpackningar får ej läggas i containrarna. Sådant skall lämnas på återvinnigsstationen Sandlådan. (Vid infarten till Falkenberg)
 • Mindre förpackningar som läggs i containrarna bör vikas ihop.
 • Paketera soporna väl.
 • Var sparsam med vatten så bidrar du till lägre kostnader för oss alla.
 • Yttre snickerier bör inte utföras under juli månad.
 • Varje stugägare rekommenderas att se över brandsläckningsutrustning/brandvarnare i sin stuga.

Brandlarms telefon 112

Utöver dessa lokala regler för lassa gäller även detta.

Ett trivsamt Olofsbo